Visie

Onze droom

Het Goede Midden: de weg naar het goede (werk)leven

Wij zijn Het Goede Midden, een organisatieadviesbureau geïnspireerd door de deugdenethiek van Aristoteles: vanuit gezamenlijkheid richting geven aan het goede (werk)leven.
Onze droom is om organisaties te begeleiden het goede (werk)leven te bereiken. Wij geloven dat dit leidt tot vitale en gezonde organisaties, waar medewerkers graag zijn én blijven.
Wij weten dat het goede (werk)leven niet altijd makkelijk te vinden is. Er zijn vaak uitersten die elkaar lijken tegen te werken, zoals:

- systeemwereld versus leefwereld
- zelfzorg versus collegialiteit
- zelfsturing versus afhankelijkheid
- targets versus verbinding

We zien deze tegenpolen niet als uitersten, maar als complementaire krachten die samen het Goede Midden vormen.
Wij hebben oog voor alle perspectieven en ervaringen die aanwezig zijn binnen alle lagen van de organisatie. Want door alle stemmen te horen, worden de uitersten zichtbaar.

 • Onze visie

  Wij begeleiden organisaties om het goede (werk)leven te realiseren en doen dit vanuit drie kernwaarden: co-creatie, verbinding en levenskunst.

  Co-creatie betekent dat we samen met de mensen uit de organisatie op onderzoek uitgaan en passende interventies implementeren. Wij geloven dat alleen zo een duurzame verandering kan plaatsvinden, waarbij iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt.

  Verbinding betekent dat we de relatie aangaan met de mensen en hun verhalen ophalen. Wij luisteren naar hun wensen, behoeften, dromen en zorgen. Wij stimuleren de dialoog en de samenwerking tussen alle lagen binnen de organisatie. Zo komen we tot sociale innovatie, waarbij medewerkers gemeenschapszin en energie ervaren om een bijdrage te leveren aan de organisatie.

  Levenskunst betekent dat we medewerkers begeleiden om hun talenten, passies, waarden en doelen te ontdekken en te benutten. En daarmee zowel hun individuele als collectieve balans te vinden tussen de uitersten die het werk met zich meebrengt. In het Goede Midden komen de persoon en de professional samen en leren wij weer mens te worden, om de professional te kunnen zijn. Dat is onze visie op het goede (werk)leven.

 • Onze werkwijze

  Onze medewerkers fungeren als communicatieve tegenspelers en zijn bruggenbouwers tussen de verschillende zienswijzen in het team en/of de organisatie. Hierdoor ontstaat ruimte voor dialoog, waardoor het elkaar (opnieuw) leren verstaan en begrijpen mogelijk wordt gemaakt.

  Onze werkwijze is gericht op het bereiken van het goede (werk)leven, waarbij we de volgende uitgangspunten hanteren:
  - inzicht en bewustwording van taaie patronen, die organisatie en/of teamontwikkeling laten stagneren;
  - collectieve verantwoordelijkheid bevorderen in teams;
  - herstel van vitaliteit;
  - gemotiveerde en tevreden medewerkers door het bevorderen van eigenaarschap/ zelfregie/professionele identiteit
  - van eilandjes naar samenkracht;
  - inzicht in elkaars leefwereld, perspectiefwisseling;
  - op zoek naar gezamenlijke taal;
  - tegenbeweging van polarisatie naar samenspel.

  Om tot Het Goede Midden binnen uw organisatie te komen, werken we volgens een driefasenmodel. Tijdens deze fasen trekken we vanuit co-creatie, verbinding en vanuit levenskunst met elkaar op.

  Fase 1: het fundament
  In deze fase gaan we met onze voeten in de klei en ervaren we van dichtbij wat zich voordoet in de dagelijkse praktijk. We identificeren taaie patronen, inefficiënties en/of communicatieproblemen, maar ook aanwezige krachten en ontwikkelkansen. We analyseren individuele rollen, taken en verantwoordelijkheden, wat zicht geeft op de samenwerking, besluitvorming en teamdynamiek (bovenstroom-onderstroom). We delen onze bevindingen met de betrokken partijen. Indien gewenst kan er een adviesrapport opgesteld worden.

  We stellen samen met de opdrachtgever en de betrokken partijen een praktisch en gedegen begeleidingsplan op. Dit plan bevat verschillende interventies die afgestemd zijn op de veranderwensen van het team en/of de organisatie.

  Fase 2: interventie - en implementatiefase
  In deze fase voeren we het begeleidingsplan uit in de praktijk. We doen dit vanuit co-creatie met de betrokken medewerkers. Zij denken actief mee, doen mee, sturen bij en leren mee (PDCA-cyclus). Zo zorgen we ervoor dat zij eigenaarschap en verantwoordelijkheid ervaren voor de ingezette verandering en dat deze duurzaam wordt geïmplementeerd.

  We bereiden samen de interventies voor die passen bij de doelen, wensen en behoeften van het team en/of de organisatie. De interventies kunnen variëren en worden op maat afgestemd. Kijk hier voor onze diensten.

  We stellen samen met de opdrachtgever en de betrokken partijen een praktisch en gedegen begeleidingsplan op. Dit plan bevat verschillende interventies die afgestemd zijn op de veranderwensen van het team en/of de organisatie.

  Fase 3: achterwaarts vooruitblikken
  In deze fase sluiten we het begeleidingsproces af door met alle betrokkenen achterwaarts vooruit te blikken in een dialoogsessie. In de terugblik halen we de behaalde resultaten op en onderzoeken we de werkzame ingrediënten. In de vooruitblik maken we inzichtelijk hoe de opgedane ervaringen bijdragen aan de borging van een toekomstbestendige team en/of organisatie. Indien gewenst kan er een eindrapport opgemaakt worden.

 • Wat wij beloven

  Wij zetten ons in voor het goede (werk)leven binnen organisaties en beloven daarbij het volgende:.

  - We zijn betrouwbaar in onze afspraken. We werken transparant, congruent en vanuit oprechtheid voor het welzijn van medewerkers en de organisatie.
  - We zijn master gecertificeerde professionals. We hebben brede kennis en samen meer dan 100 jaar ervaring in de zorg en het onderwijs. We staan met onze voeten in de klei en kijken zowel klein als groot. We brengen onze waarnemingen en ervaringen altijd in relatie met de context, politieke keuzes, maatschappelijke trends en actuele vakliteratuur.
  - We werken met alle betrokkenen. We geven alle individuele stemmen ruimte binnen het collectief. We luisteren naar iedereen en stimuleren de dialoog en de samenwerking.
  - We gebruiken professionele speelsheid. We werken vanuit beeldvorming, metaforische opdrachten en spelelementen om emotionele en sociale waarde, zingeving en verbinding inzichtelijk en voelbaar te maken.
  - We delen onze bevindingen positief kritisch. We gebruiken pijnpunten als drijfveer voor verandering en communiceren dit met professionele sensitiviteit in laagdrempelige en heldere taal.
  - We besteden veel aandacht aan samenwerking. De kwaliteit van onze analyse en interventies ontstaat uit collectieve deskundigheid en meerdere perspectieven. Dit doen we met zowel betrokkenen binnen de organisatie als met externe vakgenoten.

Kom in contact

Heb je vragen of opmerkingen? Aarzal dan niet!


Verificatie code